ZEO logo
welkom

Welkom bij Praktijk ZEO

Praktijk ZEO is een kleinschalige praktijk waarin tijd en aandacht voor de individuele cliënt centraal staan. Net als een klantgerichte, persoonlijke aanpak en begeleiding. De praktijk is ontstaan vanuit jarenlange ervaring binnen het onderwijs en de eerstelijns jeugdzorg. Vandaar de naam praktijk ZEO, praktijk voor `Zorg en Onderwijs´.

Vanaf september 2020 ontvangt Praktijk ZEO u in de sfeervolle praktijkruimte aan de Zaadmarkt in Zutphen.

De praktijk biedt psychologische hulp voor gezinnen met kinderen en jeugdigen van 4 tot 18 jaar die problemen ervaren in de opvoeding, het schoolse leren of in de sociaal-emotionele ontwikkeling. Praktijk ZEO heeft contracten afgesloten met de gemeenten Zutphen, Brummen, Lochem, Voorst en Apeldoorn voor vergoeding van de behandeling.

Praktijk ZEO maakt onderdeel uit van het collectief Jeugdpsycholoog&co (www.jeugdpsychologen.com). Dit collectief bestaat uit gezondheidszorg (GZ-) psychologen, werkzaam in de regio Zutphen en omstreken. Zij hebben de krachten gebundeld en werken samen vanuit diverse specialismen onder het motto: Toegankelijk, Verbindend en Versterkend. Er wordt binnen het collectief gebruik gemaakt van elkaars specialismen, waardoor kinderen en ouders de optimale hulp krijgen.

samen-staan-we-voor-de-jeugd

SAMEN STAAN WE VOOR DE JEUGD

voor-wie

Voor wie?

Iedereen maakt zich wel eens ergens zorgen over. Het kan zijn dat u zich zorgen maakt over uw kind. Bijvoorbeeld als uw kind iets heeft meegemaakt wat niet leuk was of waardoor hij of zij zich bang, boos of verdrietig voelt. Wanneer de problemen niet vanzelf overgaan, kan het prettig zijn om deskundige hulp te krijgen. Bij praktijk ZEO gaan we samen op zoek naar oplossingen die voor u en uw kind werken. Er is een prettige sfeer waarbij uitgegaan wordt van de krachten van uw kind en uw gezin. Uw kind leert dat hij of zij invloed kan hebben op de situatie en dat geeft een gevoel van zelfvertrouwen.

Voor welke problemen/vragen kunt u bij ons terecht?

 • negatief zelfbeeld, onzekerheid, faalangst, weinig zelfvertrouwen
 • somberheid, teruggetrokken gedrag
 • moeilijkheden in het omgaan met gevoelens als verdriet, angst en boosheid
 • sociale problemen, zoals gepest worden, verlegenheid, weerbaarheid
 • moeilijkheden op school
 • concentratieproblemen
 • hoogsensitiviteit
 • omgaan met echtscheiding of andere veranderingen in de gezinssituatie
 • omgaan met verlies, rouwverwerking
 • ouderbegeleiding

Diagnostiek en behandeling

 • ADHD
 • gedragsproblemen
 • ASS
 • angst
 • somberheid
 • executieve functies (EF)
 • groepstherapieën sociale vaardigheden (SOVA)

Intelligentieonderzoek

 • Praktijk ZEO beschikt over de volgende IQ-tests: WPPSI-IV-NL, WISC-V-NL, IDS-2 en de NIO (schoolverlaterstest).

Problemen van een kind staan zelden op zichzelf. Geregeld hangen ze samen met factoren in het gezin, of de school. Bij de analyse van de hulpvraag wordt er om die reden ook naar de opvoedingssituatie en de schoolsituatie gekeken.

Het doel van de hulpverlening is u en uw kind te helpen bij het verminderen van de klachten en het vergroten van het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid.

inge-kraay

Inge Kraay


Inge Kraay (1971), samenwonend in Brummen en moeder van twee pubers.  In 1996 ben ik als orthopedagoog afgestudeerd aan de Universiteit te Utrechtinge en heb in 2003 de postdoctorale opleiding tot gezondheidspsycholoog kind en jeugd afgerond. Ik ben BIG-geregistreerd Gezondheidspsycholoog en Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP.

Sinds mijn afstuderen ben ik werkzaam binnen het onderwijs. Ik ben gestart op een reguliere basisschool, vervolgens heb ik twee jaar binnen het speciaal onderwijs van cluster 3 gewerkt (SO Mariëndael te Apeldoorn) en sinds 2005 werk ik als GZ-psychologe twee dagen per week op SBO (Speciaal Basis Onderwijs) Het Mozaïek te Zutphen (www.sbohetmozaiek.nl). Van 2005-2008 was ik voorzitter van het Zorg Advies Team (ZAT) en  heb ik als GZ-psychologe gewerkt voor het Onderwijs Zorg Centrum primair onderwijs van Weer Samen Naar School Zutphen.

Sinds 2009 werk ik als ZZP-er, ik bied eerstelijns psychologische hulp aan kinderen, jeugdigen, jongvolwassenen en hun ouders. Het geven van groepstherapieën sociale vaardigheidstrainingen doe ik al jaren met veel plezier. Op scholen geef ik de training “Alles Kidzzz”, dit is een preventieve individuele therapie voor kinderen met boos en opstandig gedrag welke op school gegeven wordt (www.alleskidzzz.nl). Mijn expertise ligt op de volgende terreinen: onderwijsvraagstukken, leer- en gedragsproblemen, intelligentieonderzoek, executieve functies, dyslexie, faalangst, psycho-educatie, het geven van individuele behandelingen (gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie en de oplossingsgerichte therapie), het geven van groepstherapieën SOVA en ouderbegeleiding.

Mijn ervaring binnen het onderwijs en de zorg ervaar ik als een waardevolle combinatie en meerwaarde, met name binnen het “Passend Onderwijs”. Dit heeft geleid tot het opzetten van Praktijk ZEO, praktijk voor Zorg en Onderwijs. Naast mijn werk op het SBO ben ik vanaf januari 2017 gestart met praktijk ZEO, een kleinschalige praktijk aan huis. Het bieden van ‘steun in de rug’ voor kind / jeugdige en ouder staat centraal in mijn werk. Net als laagdrempeligheid, een persoonlijke aanpak en het bieden van kwaliteit. Vanuit het verhelderen van de hulpvraag en de behoeften wordt samen een behandelplan opgesteld. Na ruim 3,5 jaar praktijk aan huis in Brummen opent Praktijk ZEO in september 2020 een sfeervolle praktijkruimte aan de Zaadmarkt in Zutphen.

Als Registerpsycholoog NIP Kind & Jeugd en GZ -psycholoog vind ik het belangrijk dat er op een deskundige en professionele manier wordt omgegaan met de vraag van de cliënt(en). Dit betekent dat er gewerkt wordt volgens de richtlijnen van de beroepsvereniging (Nederlands Instituut van Psychologen, NIP, www.nip.nl) en wet BIG. Daarnaast ben ik lid van de NvGZp (vereniging voor GZ-psychologen) en is Praktijk ZEO aangesloten bij Jeugdpsycholoog&co (www.jeugdpsychologen.com).  Praktijk ZEO werkt samen met Jeltje Jelles van Jeugdpraktijk Pit.

Registraties

 • GZ-psycholoog BIG
 • Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP
 • Registerpsycholoog NIP
 • Deskundigenbestand Dyslexie NVO / NIP
steun-in-de-rug-voor-kind

‘Steun in de rug’ voor kind / jeugdige en ouder staat centraal in mijn werk

hulp-advies

Hulp & Advies

Praktijk ZEO is een erkende zorgaanbieder voor basis GGZ. Dit betekent dat er kortdurende hulp wordt geboden bij enkelvoudige problemen. De huisarts, jeugdarts, medisch specialist of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) doet hiervoor de verwijzing. Daarmee wordt de hulpverlening vergoed door de gemeente. Als de problematiek te complex wordt, door kind- en/of systeemkenmerken, wordt terugverwezen naar de verwijzer om van daaruit te zoeken naar een intensievere behandeling binnen de specialistische GGZ.

Om voor vergoede zorg in aanmerking te komen, dient er (het vermoeden van) aanwezigheid van een ontwikkelingsstoornis (DSM-5) te zijn. Dit moet door de huisarts benoemd zijn in de verwijsbrief om de hulp vergoed te krijgen. Een behandeling door praktijk ZEO wordt dan vergoed door de Gemeente. Praktijk ZEO heeft contracten afgesloten met de gemeenten Zutphen, Brummen, Lochem, Voorst en Apeldoorn. Ouders kunnen ook besluiten tot diagnostiek en/of behandeling op eigen kosten (zie tarieven).

Met welke vragen/problemen kunt u bij praktijk ZEO terecht?
Diagnostiek en behandeling op het gebied van:

 • ontwikkelingsstoornissen (ADHD / ASS)
 • sociaal-emotionele ontwikkeling: (faal)angst / sociaal gedrag / somberheid / negatief  zelfbeeld
 • werkhoudings- en/of aandachtsproblemen
 • school- en leerproblemen: intelligentie (IQ ) / hoogbegaafdheid

Is er een vermoeden van een ontwikkelingsstoornis (denkende aan autisme (ASS), ADHD, gedragsproblemen, angst, somberheid/depressie, mogelijk in combinatie met leerproblemen) dan kunnen wij de volgende behandelingen bieden:

 • individuele behandeling (CGT)
 • groepstherapieën sociale vaardigheden (SOVA)
 • ouderbegeleiding
 • schoolobservatie
 • advies voor school
 • psycho-educatie

Psychologische hulp bij school- en leerproblemen, deze kan bestaan uit:

 • observatie en advies voor ouders en school m.b.t. de speciale onderwijsbehoeften van het kind of de jongere
 • begeleiding van leerkrachten
 • het geven van psycho-educatie op het gebied van leer- en/of ontwikkelingsstoornissen
 • afstemming en samenwerking met overige disciplines zoals remedial teaching, fysiotherapie en logopedie of deelname aan een ondersteuningsteam (OT) op school.

Bij vragen m.b.t. de intelligentie is er de mogelijkheid tot afname van IQ-onderzoek.

 

Vriendenprogramma (individueel en groep)
Gericht op: angsten de baas worden, het versterken van veerkracht en zelfvertrouwen en het aanpakken van piekeren en neerslachtigheid. Er zijn drie leeftijdsgroepen:

 • Fijn Vrienden: 5-7 jaar;
 • Vrienden voor het leven: 8-12 jaar;
 • Vrienden voor Jongeren: 12-16 jaar.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Vriendenprogramma-300x176.jpg

SOVA-groepen
Vanuit Praktijk ZEO worden groepstherapieën gegeven op het gebied van sociale vaardigheden en weerbaarheid. Deze groepen zijn bedoeld voor kinderen die problemen hebben in het contact met andere kinderen. Dit kan betekenen dat ze gepest worden of geen nee durven zeggen. Of er kan sprake zijn van een negatief zelfbeeld en moeite met het omgaan met kritiek. Of het niet durven uiten van je eigen mening. Soms heeft een kind vaak ruzie en daagt het anderen uit. Of heeft het moeite om met anderen te onderhandelen. Ook zien we er kinderen die wat meer verlegen of sociaal angstig zijn dan andere kinderen. Zo zijn er kinderen die veel spanning ervaren wanneer de aandacht op hen gericht wordt met bijvoorbeeld een spreekbeurt of als ze een vraag in de klas moeten beantwoorden.

De groepstherapie SOVA is voor kinderen van 9 t/m 12 jaar en bestaat uit 10 bijeenkomsten. Hier vindt u de SOVA flyer

 

werkwijze

Werkwijze & privacy

Telefonisch spreekuur
Aanmelding kan telefonisch, bij voorkeur op het telefonisch spreekuur dat gehouden wordt op donderdag tussen 12.00 uur en 13.00 uur. U kunt altijd vrijblijvend bellen voor informatie of om vragen te stellen. Eventuele vragen kunt u ook mailen naar info@praktijzeo.nl. Bij behoefte kan een aparte belafspraak gemaakt worden. 

Wachttijd
Na uw aanmelding, streef ik ernaar de eerste afspraak zo snel mogelijk te laten plaatsvinden. De wachttijd is op dit moment ongeveer 16-20 weken (15-2-2024).

Aanmelding
Voordat u aanmeldt, is het van belang dat we elkaar gesproken hebben. Om af te stemmen over uw hulpvraag en een eerste inschatting te maken of Praktijk ZEO de juiste plek is om hieraan te kunnen voldoen. Vervolgens kunt u uw zoon / dochter aanmelden middels het aanmeldformulier, aangevuld met de verwijsbrief van de huisarts en een (pas)foto voor het dossier. Hier vindt u ons aanmeldformulier. Wilt u voorafgaand aan het eerste gesprek het ingevulde en ondertekende aanmeldformulier en de verwijsbrief  bij de praktijk aanleveren? Denkt u er hierbij aan dat voor een verwijzing die bij aanmelding ouder is dan zes maanden door bepaalde gemeenten geen vergoeding wordt gegeven. Kortdurende hulp door de Basis GGZ wordt geboden bij enkelvoudige problemen. Mogelijke verwijzers zijn: huisarts, jeugdarts of een andere medische specialist. Het is belangrijk dat er op deze verwijzing komt te staan: de AGB-code van de verwijzer, een vermoeden van een DSM-5 stoornis en dat de verwijzing gaat naar de Generalistische Basis GGZ. Het CJG, Centrum voor Jeugd en Gezin, kan ook zelf doorverwijzen. Op deze manier wordt de hulpverlening vergoed door de Gemeente. Het blijft mogelijk om zonder verwijzing aan te melden, de kosten zijn dan voor uw eigen rekening.

Intake
Naar aanleiding van de aanmelding wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. In het intakegesprek maken we kennis en worden uw klachten geïnventariseerd. Naar aanleiding daarvan wordt in het tweede gesprek met u besproken welke stappen er ondernomen kunnen worden en wat de verwachte duur van de behandeling is. De behandeling is erop gericht om uw problemen weer zo spoedig mogelijk de baas te worden. Daarna wordt de aanvraag door de behandelaar bij de gemeente ingediend. De gemeente dient toestemming te geven voor de behandeling om deze vergoed te krijgen. Bij de intake en aan het einde van de behandeling wordt u gevraagd een SDQ-vragenlijst in te vullen in het kader van de ROM-meting. De intake is een belangrijk beslismoment. Het kan zijn dat op basis van de nieuw verkregen informatie de expertise van praktijk ZEO (toch) niet kan voldoen aan uw hulpvraag. In dat geval wordt u doorverwezen of terugverwezen naar uw verwijzer, veelal de huisarts of het CJG.

Algemene voorwaarden
Een eerste kennismakingsgesprek/intakegesprek duurt circa 60 minuten. Een behandel- of begeleidingssessie duurt 45 minuten. De overige 15 minuten worden besteed aan voorbereiding, verslaglegging, dossiervorming en administratie

Afzeggen van de afspraak
Indien u een afspraak wilt afzeggen, dient u dit uiterlijk 24 uur van tevoren te melden. Met ingang van 1 januari 2015 moet u sessies waarop u niet verschijnt en waarvoor u niet op tijd heeft afgezegd (korter dan 24 uur voor de afspraak) zelf betalen. Hiervoor geldt een uurtarief van €95,-.

Toestemming
Voor onderzoek of behandeling van kinderen tot 16 jaar is toestemming nodig van ouders met gezag. Praktijk ZEO vraagt ouders hiervoor een toestemmingsverklaring te ondertekenen. Beide gezagsdragende ouders hebben recht op uitkomsten van onderzoek en behandeling van hun kind. Jongeren vanaf 16 jaar kunnen zich, met een verwijsbrief aanmelden.  In overleg met de jongere worden ouders vervolgens geïnformeerd over de behandeling. Over de behandeling vindt terugkoppeling plaats naar de huisarts. Overleg met school of andere instanties vindt alleen plaats met toestemming van ouders en met instemming van jongeren vanaf 12 jaar.

In de Jeugdwet is vastgelegd welke administratieve informatie de gemeente mag ontvangen en wie die informatie mag verstrekken. Inhoudelijke informatie over uw kind, mag de gemeente alleen met uw schriftelijke toestemming opvragen. Dit in het kader van de privacy. De gemeente heeft geen inzagerecht in het behandeldossier van een kind, tenzij ouders daar schriftelijk toestemming voor geven. Dit in het kader van het Beroepsgeheim. Kinderen vanaf 12 jaar beslissen daarover mee en kinderen vanaf 16 jaar beslissen daarover zelfstandig. Dit is vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

Privacy en AVG
Praktijk ZEO hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en gaat hier integer mee om. Met de intreding van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben we onze werkwijze zodanig ingericht dat deze voldoet aan de wettelijke voorschriften om uw privacy te waarborgen. In de Privacyverklaring geven we transparant aan welke rechten u heeft en welke plichten de praktijk. Praktijk ZEO is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij houden ons daarbij aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Jeugdwet en de richtlijnen van onze beroepsvereniging (NIP).

Privacyverklaring
In de privacyverklaring van Praktijk ZEO informeren wij u over hoe wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. U wordt gevraagd om voor aanmelding de privacyverklaring van Praktijk ZEO door te lezen en op het aanmeldformulier voor gelezen en akkoord te tekenen. Indien u vragen heeft over onze Privacyverklaring, kunt u contact opnemen via de email: info@praktijkzeo.nl of telefonisch: 06-51153107 met Inge Kraay, praktijkhouder Praktijk ZEO. Hier vindt u onze privacyverklaring: Privacyverklaring-Praktijk-ZEO-2020.pdf

Beroepscode en klachtenregeling
Ik ben lid van de beroepsvereniging Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Hiermee verbind ik mij aan de beroepscode. Meer informatie over de beroepscode vindt u hier: //www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/beroepscode Mocht u ontevreden zijn, dan hoor ik dat graag en hoop samen met u tot een gepaste oplossing te komen. Mochten we daar samen niet uitkomen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het NIP: //www.psynip.nl/het-nip/clienteninformatie/als-ontevreden-psycholoog/

Tevens ben ik lid van de beroepsvereniging Nederlands Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologen (NVGzP) en aangesloten bij de klachtenregeling van de NVGzP. Ook hier kunt u met een klacht terecht. Meer informatie over de klachtenregeling vindt u hier: //www.nvgzp.nl/wp-content/uploads/2019/01/klachtenregeling-NVGzP-clienten.pdf

Meldcode
Bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling doorloopt Praktijk ZEO, in goed overleg met ouders en hun kind, de stappen van de Meldcode. Zie video: Meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling. Per 1 januari 2019 maakt het Afwegingskader van de Beroepsvereniging (NIP) daar bovendien onderdeel van uit.

Verwijsindex
Praktijk ZEO hanteert, volgens de contractafspraken met de Gemeente, de Verwijsindex. Dit is een systeem waarbij professionals hun betrokkenheid bij een kind of jeugdige aan kunnen geven. Zie: www.verwijsindex.tv

 

praktijk-zeo

PRAKTIJK ZEO

kosten

Kosten

Vergoeding
Vanaf 1 januari 2015 wordt behandeling van kinderen en jongeren uit Zutphen, Lochem, Brummen, Voorst en Apeldoorn, geheel vergoed door de gemeente. Een verwijzing van een huisarts, jeugdarts, medisch specialist, of een deskundige van de gemeente (Centrum voor Jeugd en Gezin) maakt hulp van praktijk ZEO toegankelijk. Kinderen kunnen terecht voor Basis JGGZ, bedoeld voor de behandeling van lichte tot matige problematiek, waarbij een vermoeden van een milde, enkelvoudige stoornis aanwezig is.

Blijkt de problematiek van het kind complex te zijn, of sterk verweven met gezinsproblematiek, dan verwijst Praktijk ZEO terug naar de huisarts, of het Centrum voor Jeugd en Gezin voor de vergoeding van meer intensieve en langdurige hulp in de Specialistische GGZ. Het kan ook zijn dat praktijk ZEO niet de expertise biedt om u te kunnen helpen, in dat geval denk ik graag met u mee.

Er wordt vanaf januari 2019 vergoeding geboden voor de volgende zorgproducten:
– Behandeling Basis;
– Behandeling Hoog;
– Behandeling Groep;
– Diagnostiek Jeugd-SGGZ.

Tarieven
Ook zonder verwijzing kunnen ouders voor hulpverlening met hun kind of alleen voor advies en/ of ouderbegeleiding terecht bij praktijk ZEO. De kosten zijn dan voor eigen rekening van de cliënt. Bij eigen bekostiging bestaat het uurtarief uit € 95,-. Er wordt dan rechtstreeks aan ouders gefactureerd zonder BTW-heffing.

Tijdig afmelden
Met ingang van 1 januari 2015 moet u sessies waarop u niet verschijnt en waarvoor u niet op tijd heeft afgezegd (korter dan 24 uur voor de afspraak) zelf betalen. Hiervoor geldt een uurtarief van €95,-.

contact

Contact

U kunt voor aanmelding of  informatie telefonisch contact opnemen tijdens het telefonisch spreekuur op donderdag tussen 12.00-13.00 uur.

Indien ik in gesprek ben, spreekt u duidelijk uw naam en telefoonnummer in, dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug. Ook is het mogelijk een mail te sturen naar: info@praktijkzeo.nl

Praktijk ZEO
Inge Kraay

Postadres:         Zutphensestraat 93, 6971 EJ Brummen

Bezoekadres:   Zaadmarkt 84a, 7201 KM Zutphen

Telefoonnummer: 06-51153107
Telefonisch spreekuur: donderdag van 12.00-13.00 uur
Mail: info@praktijkzeo.nl
Website: www.praktijkzeo.nl

KvK kamer van koophandel registratienummer: 08212502
AGB-code praktijk: 94062776
AGB code hulpverlener: 94013227
BIG registratienummer:19061115625
IBAN rekeningnummer: NL 93 ABNA 0627 3292 17

In geval van crisis, bel uw huisarts. Buiten kantoortijd kunt u contact leggen met de huisartsenpost, telefoonnummer 0900-200900