ZEO logo
welkom

Welkom bij Praktijk ZEO

Praktijk ZEO is een kleinschalige praktijk waarin tijd en aandacht voor de individuele cliënt centraal staan. Net als een klantgerichte, persoonlijke aanpak en begeleiding. De praktijk is ontstaan vanuit jarenlange ervaring binnen het onderwijs en de eerstelijns jeugdzorg. Vandaar de naam praktijk ZEO, praktijk voor `Zorg en Onderwijs´.

Vanaf september 2020 ontvangt Praktijk ZEO u in de sfeervolle praktijkruimte aan de Zaadmarkt in Zutphen.

De praktijk biedt psychologische hulp voor gezinnen met kinderen en jeugdigen van 4 tot 18 jaar die problemen ervaren in de opvoeding, het schoolse leren of in de sociaal-emotionele ontwikkeling. Praktijk ZEO heeft contracten afgesloten met de gemeenten Zutphen, Brummen, Lochem, Voorst en Apeldoorn voor vergoeding van de behandeling.

Praktijk ZEO maakt onderdeel uit van het collectief Jeugdpsycholoog&co (www.jeugdpsychologen.com). Dit collectief bestaat uit gezondheidszorg (GZ-) psychologen, werkzaam in de regio Zutphen en omstreken. Zij hebben de krachten gebundeld en werken samen vanuit diverse specialismen onder het motto: Toegankelijk, Verbindend en Versterkend. Er wordt binnen het collectief gebruik gemaakt van elkaars specialismen, waardoor kinderen en ouders de optimale hulp krijgen.

samen-staan-we-voor-de-jeugd

SAMEN STAAN WE VOOR DE JEUGD

voor-wie

Voor wie?

Iedereen maakt zich wel eens ergens zorgen over. Het kan zijn dat u zich zorgen maakt over uw kind. Bijvoorbeeld als uw kind iets heeft meegemaakt wat niet leuk was of waardoor hij of zij zich bang, boos of verdrietig voelt. Wanneer de problemen niet vanzelf overgaan, kan het prettig zijn om deskundige hulp te krijgen. Bij praktijk ZEO gaan we samen op zoek naar oplossingen die voor u en uw kind werken. Er is een prettige sfeer waarbij uitgegaan wordt van de krachten van uw kind en uw gezin. Uw kind leert dat hij of zij invloed kan hebben op de situatie en dat geeft een gevoel van zelfvertrouwen.

Voor welke problemen/vragen kunt u bij ons terecht?

 • stil en teruggetrokken gedrag / vermijdingsgedrag
 • weinig zelfvertrouwen / negatief zelfbeeld / faalangst
 • concentratieproblemen
 • somberheid /depressieve gedachten
 • (sociale) angst en verlegenheid
 • niet goed presteren op school, zonder duidelijke oorzaak (leerproblemen)
 • problemen in het omgaan met leeftijdsgenoten thuis of op school
 • pestgedrag of ervaringen met pesten
 • kenmerken van een Autisme Spectrum Stoornis of ADHD
 • gedragsproblemen (zoals boze buien en opstandig gedrag)
 • omgaan met echtscheiding of andere veranderingen in de gezinssituatie
 • omgaan met verlies, rouwverwerking
 • ouderbegeleiding
 • opvoedingsproblemen: sociaal- emotionele problemen of andere gedragsklachten
 • psycho-educatie voor kind / ouder / school: informatie en tips over het omgaan met een ontwikkelingsstoornis (zoals ADHD, autisme, angst, dyslexie, dyscalculie ed.)
 • onderwijsadvies kijkend naar uw kind in de schoolse situatie.

Diagnostiek en behandeling

 • ADHD
 • gedragsproblemen
 • ASS
 • angst
 • somberheid
 • executieve functies (EF)
 • groepstherapieën sociale vaardigheden (SOVA)

Onderzoek

 • intelligentie-onderzoek (IQ-onderzoek)

Problemen van een kind staan zelden op zichzelf. Geregeld hangen ze samen met factoren in het gezin, of de school. Bij de analyse van de hulpvraag wordt er om die reden ook naar de opvoedingssituatie en de schoolsituatie gekeken.

Het doel van de hulpverlening is u en uw kind te helpen bij het verminderen van de klachten en het vergroten van het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid.

inge-kraay

Inge Kraay


Inge Kraay (1971), samenwonend in Brummen en moeder van twee pubers.  In 1996 ben ik als orthopedagoog afgestudeerd aan de Universiteit te Utrechtinge en heb in 2003 de postdoctorale opleiding tot gezondheidspsycholoog kind en jeugd afgerond. Ik ben BIG-geregistreerd Gezondheidspsycholoog en Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP.

Sinds mijn afstuderen ben ik werkzaam binnen het onderwijs. Ik ben gestart op een reguliere basisschool, vervolgens heb ik twee jaar binnen het speciaal onderwijs van cluster 3 gewerkt (SO Mariëndael te Apeldoorn) en sinds 2005 werk ik als GZ-psychologe twee dagen per week op SBO (Speciaal Basis Onderwijs) Het Mozaïek te Zutphen (www.sbohetmozaiek.nl). Van 2005-2008 was ik voorzitter van het Zorg Advies Team (ZAT) en  heb ik als GZ-psychologe gewerkt voor het Onderwijs Zorg Centrum primair onderwijs van Weer Samen Naar School Zutphen.

Sinds 2009 werk ik als ZZP-er, ik bied eerstelijns psychologische hulp aan kinderen, jeugdigen, jongvolwassenen en hun ouders. Het geven van groepstherapieën sociale vaardigheidstrainingen doe ik al jaren met veel plezier. Op scholen geef ik de training “Alles Kidzzz”, dit is een preventieve individuele therapie voor kinderen met boos en opstandig gedrag welke op school gegeven wordt (www.alleskidzzz.nl). Mijn expertise ligt op de volgende terreinen: onderwijsvraagstukken, leer- en gedragsproblemen, intelligentieonderzoek, executieve functies, dyslexie, faalangst, psycho-educatie, het geven van individuele behandelingen (gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie en de oplossingsgerichte therapie), het geven van groepstherapieën SOVA en ouderbegeleiding.

Mijn ervaring binnen het onderwijs en de zorg ervaar ik als een waardevolle combinatie en meerwaarde, met name binnen het “Passend Onderwijs”. Dit heeft geleid tot het opzetten van Praktijk ZEO, praktijk voor Zorg en Onderwijs. Naast mijn werk op het SBO ben ik vanaf januari 2017 gestart met praktijk ZEO, een kleinschalige praktijk aan huis. Het bieden van ‘steun in de rug’ voor kind / jeugdige en ouder staat centraal in mijn werk. Net als laagdrempeligheid, een persoonlijke aanpak en het bieden van kwaliteit. Vanuit het verhelderen van de hulpvraag en de behoeften wordt samen een behandelplan opgesteld. Na ruim 3,5 jaar praktijk aan huis in Brummen opent Praktijk ZEO in september 2020 een sfeervolle praktijkruimte aan de Zaadmarkt in Zutphen.

Als Registerpsycholoog NIP Kind & Jeugd en GZ -psycholoog vind ik het belangrijk dat er op een deskundige en professionele manier wordt omgegaan met de vraag van de cliënt(en). Dit betekent dat er gewerkt wordt volgens de richtlijnen van de beroepsvereniging (Nederlands Instituut van Psychologen, NIP, www.nip.nl) en wet BIG. Daarnaast ben ik lid van de NvGZp (vereniging voor GZ-psychologen) en is Praktijk ZEO aangesloten bij Jeugdpsycholoog&co (www.jeugdpsychologen.com).  

Registraties

 • GZ-psycholoog BIG
 • Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP
 • Registerpsycholoog NIP
 • Deskundigenbestand Dyslexie NVO / NIP
steun-in-de-rug-voor-kind

‘Steun in de rug’ voor kind / jeugdige en ouder staat centraal in mijn werk

hulp-advies

Hulp & Advies

Praktijk ZEO is een erkende zorgaanbieder voor basis GGZ. Dit betekent dat er kortdurende hulp wordt geboden bij enkelvoudige problemen. De huisarts, jeugdarts, medisch specialist of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) doet hiervoor de verwijzing. Daarmee wordt de hulpverlening vergoed door de gemeente.

Om voor vergoede zorg in aanmerking te komen, dient er (het vermoeden van) aanwezigheid van een ontwikkelingsstoornis (DSM-5) te zijn. Dit moet door de huisarts benoemd zijn in de verwijsbrief om de hulp vergoed te krijgen. Een behandeling door praktijk ZEO wordt dan vergoed door de Gemeente. Praktijk ZEO heeft contracten afgesloten met de gemeenten Zutphen, Brummen, Lochem, Voorst en Apeldoorn. Ouders kunnen ook besluiten tot diagnostiek en/of behandeling op eigen kosten (zie tarieven).

Met welke vragen/problemen kunt u bij praktijk ZEO terecht?
Diagnostiek en behandeling op het gebied van:

 • ontwikkelingsstoornissen (ADHD / ASS)
 • sociaal-emotionele ontwikkeling: (faal)angst / sociaal gedrag / somberheid / negatief  zelfbeeld
 • werkhoudings- en/of aandachtsproblemen
 • school- en leerproblemen: intelligentie (IQ ) / hoogbegaafdheid

Is er een vermoeden van een ontwikkelingsstoornis (denkende aan autisme (ASS), ADHD, gedragsproblemen, angst, somberheid/depressie, mogelijk in combinatie met leerproblemen) dan kunnen wij de volgende behandelingen bieden:

 • individuele behandeling (CGT)
 • groepstherapieën sociale vaardigheden (SOVA)
 • ouderbegeleiding
 • schoolobservatie
 • advies voor school
 • psycho-educatie

Psychologische hulp bij school- en leerproblemen, deze kan bestaan uit:

 • observatie en advies voor ouders en school m.b.t. de speciale onderwijsbehoeften van het kind of de jongere
 • begeleiding van leerkrachten
 • het geven van psycho-educatie op het gebied van leer- en/of ontwikkelingsstoornissen
 • afstemming en samenwerking met overige disciplines zoals remedial teaching, fysiotherapie en logopedie of deelname aan een ondersteuningsteam (OT) op school.

Bij vragen m.b.t. de intelligentie is er de mogelijkheid tot afname van IQ-onderzoek.

SOVA-groepen
Twee keer per jaar worden vanuit Praktijk ZEO groepstherapiën gegeven op het gebied van sociale vaardigheden en weerbaarheid. Deze groepen zijn bedoeld voor kinderen die problemen hebben in het contact met andere kinderen. Dit kan betekenen dat ze gepest worden of geen nee durven zeggen. Of er kan sprake zijn van een negatief zelfbeeld en moeite met het omgaan met kritiek. Of het niet durven uiten van je eigen mening. Soms heeft een kind vaak ruzie en daagt het anderen uit. Of heeft het moeite om met anderen te onderhandelen. Ook zien we er kinderen die wat meer verlegen of sociaal angstig zijn dan andere kinderen. Zo zijn er kinderen die veel spanning ervaren wanneer de aandacht op hen gericht wordt met bijvoorbeeld een spreekbeurt of als ze een vraag in de klas moeten beantwoorden.

Er zijn groepen voor kinderen van groep 5/6  en 7/8 van de basisschool.  De groepen bestaan uit zes of zeven kinderen van vergelijkbare leeftijd en worden, gedurende tien weken gegeven in het prachtige kerkje aan de van Vuurenstraat 10 te Brummen (zie foto). De groepen starten doorgaans in februari en september.

werkwijze

Werkwijze & privacy

Telefonisch spreekuur
Aanmelding kan telefonisch, bij voorkeur op het telefonisch spreekuur dat gehouden wordt op donderdag tussen 12.00 uur en 13.00 uur. U kunt altijd vrijblijvend bellen voor informatie of om vragen te stellen. Eventuele vragen kunt u ook mailen naar info@praktijzeo.nl. Bij behoefte kan een aparte belafspraak gemaakt worden. Voor spoedvragen verwijs ik u naar de huisarts.  

Aanmelding
Voordat u aanmeldt, is het van belang dat we elkaar gesproken hebben. Om af te stemmen over uw hulpvraag en een eerste inschatting te maken of Praktijk ZEO de juiste plek is om hieraan te kunnen voldoen. Vervolgens kunt u uw zoon / dochter aanmelden middels het aanmeldformulier, aangevuld met de verwijsbrief van de huisarts en een (pas)foto voor het dossier. Hier vindt u ons aanmeldformulier. Wilt u voorafgaand aan het eerste gesprek het ingevulde en ondertekende aanmeldformulier en de verwijsbrief  bij de praktijk aanleveren? Denkt u er hierbij aan dat voor een verwijzing die bij aanmelding ouder is dan zes maanden door bepaalde gemeenten geen vergoeding wordt gegeven. Kortdurende hulp door de Basis GGZ wordt geboden bij enkelvoudige problemen. Mogelijke verwijzers zijn: huisarts, jeugdarts of een andere medische specialist. Het is belangrijk dat er op deze verwijzing komt te staan: de AGB-code van de verwijzer, een vermoeden van een DSM-5 stoornis en dat de verwijzing gaat naar de Generalistische Basis GGZ. Het CJG, Centrum voor Jeugd en Gezin, kan ook zelf doorverwijzen. Op deze manier wordt de hulpverlening vergoed door de Gemeente. Het blijft mogelijk om zonder verwijzing aan te melden, de kosten zijn dan voor uw eigen rekening.

Budgetplafond gemeente Zutphen: Praktijk ZEO krijgt helaas maar een zéér beperkt budget voor 2021 van de gemeente Zutphen. Dat betekent (helaas) dat er op dit moment geen nieuwe cliënten uit Zutphen aangenomen kunnen worden door de praktijk die sinds september naar Zutphen verhuisd is. 

Intake
Naar aanleiding van de aanmelding wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. In het intakegesprek maken we kennis en worden uw klachten geïnventariseerd. Naar aanleiding daarvan wordt in het tweede gesprek met u besproken welke stappen er ondernomen kunnen worden en wat de verwachte duur van de behandeling is. De behandeling is erop gericht om uw problemen weer zo spoedig mogelijk de baas te worden. Daarna wordt de aanvraag door de behandelaar bij de gemeente ingediend. De gemeente dient toestemming te geven voor de behandeling om deze vergoed te krijgen. Bij de intake en aan het einde van de behandeling wordt u gevraagd een SDQ-vragenlijst in te vullen in het kader van de ROM-meting. De intake is een belangrijk beslismoment. Het kan zijn dat op basis van de nieuw verkregen informatie de expertise van praktijk ZEO (toch) niet kan voldoen aan uw hulpvraag. In dat geval wordt u doorverwezen of terugverwezen naar uw verwijzer, veelal de huisarts of het CJG.

Algemene voorwaarden
Een eerste kennismakingsgesprek/intakegesprek duurt circa 60 minuten. Een behandel- of begeleidingssessie duurt 45 minuten. De overige 15 minuten worden besteed aan voorbereiding, verslaglegging, dossiervorming en administratie

Wachttijd
Na uw aanmelding, streef ik ernaar de eerste afspraak zo snel mogelijk te laten plaatsvinden. Tijdelijke aanname stop: vanwege de lange wachttijd kan ik op dit moment (15-10-2020) geen nieuwe aanmeldingen meer aannemen. Bij de huisarts, POH-jeugd of het Team voor Elkaar kunt u terecht voor alternatieven.  

Afzeggen van de afspraak
Indien u een afspraak wilt afzeggen, dient u dit uiterlijk 24 uur van tevoren te melden. Met ingang van 1 januari 2015 moet u sessies waarop u niet verschijnt en waarvoor u niet op tijd heeft afgezegd (korter dan 24 uur voor de afspraak) zelf betalen. Hiervoor geldt een uurtarief van €95,-.

Toestemming
De gezaghebbende ouders van een kind tot 16 jaar dienen toestemming te geven voor het opstarten van een traject bij praktijk ZEO. Jongeren vanaf 16 jaar kunnen zich, met een verwijsbrief, zelfstandig aanmelden bij praktijk ZEO. In overleg met de jongere worden ouders vervolgens geïnformeerd over de behandeling. Met uw toestemming wordt aan het begin en aan het einde van de behandeling een korte rapportage naar de huisarts gestuurd. Heeft u hier bezwaar tegen, dan wordt dit niet gedaan. Verder zijn de algemene voorwaarden van kracht zoals die door de NVO en de NVGzP zijn opgesteld.

Coronamaatregelen
Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM en het NIP (m.b.t. diagnostiek). In de praktijk (en bij de SOVA) gelden de volgende leefregels:

 • Als het kind of één van de gezinsleden klachten heeft (verkouden, keelpijn, hoesten en/of koorts), gaat de afspraak niet door.
 • We houden zoveel mogelijk de anderhalve meter afstand aan, geven dus geen hand en komen niet te dicht bij elkaar.
 • Na aankomst in de praktijk en voor vertrek wassen we onze handen grondig.
 • De praktijkruimte en materialen worden extra gereinigd.
 • Voor testafnames werken we met plexiglas tussen kind en onderzoeker.

Privacy en AVG
Praktijk ZEO hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en gaat hier integer mee om. Met de intreding van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben we onze werkwijze zodanig ingericht dat deze voldoet aan de wettelijke voorschriften om uw privacy te waarborgen. In de Privacyverklaring geven we transparant aan welke rechten u heeft en welke plichten de praktijk. Praktijk ZEO is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij houden ons daarbij aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Jeugdwet en de richtlijnen van onze beroepsvereniging (NIP).

Privacyverklaring
In de privacyverklaring van Praktijk ZEO informeren wij u over hoe wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. U wordt gevraagd om voor aanmelding de privacyverklaring van Praktijk ZEO door te lezen en op het aanmeldformulier voor gelezen en akkoord te tekenen. Indien u vragen heeft over onze Privacyverklaring, kunt u contact opnemen via de email: info@praktijkzeo.nl of telefonisch: 06-51153107 met Inge Kraay, praktijkhouder Praktijk ZEO. Hier vindt u onze privacyverklaring: Privacyverklaring Praktijk ZEO 2020

Klachtenprocedure
Mocht u ontevreden zijn, dan hoor ik dat graag en hoop samen met u tot een gepaste oplossing te komen. U heeft recht op inspraak en feedback. Mocht u ondersteuning willen bij het gesprek met uw psycholoog, dan kunt u zich wenden tot dhr. J. Rietman, interne klachtenfunctionaris, hij is bereikbaar op het email adres: g.rietman1@upcmail.nl . Dhr. Rietman zoekt samen met u en de psycholoog van Praktijk ZEO naar een passende oplossing. Mocht de interne klachtenbemiddeling niet tot een goed resultaat leiden, dan zal dhr. Rietman u adviseren de klacht over te dragen naar de externe klachtencommissie van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Uw klacht wordt dan in goed overleg met u en de psycholoog van Jeugdpraktijk Pit opgelost door het NIP. Zie voor informatie: Klachtenprocedure

Meldcode
Bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling doorloopt Praktijk ZEO, in goed overleg met ouders en hun kind, de stappen van de Meldcode. Zie video: Meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling. Per 1 januari 2019 maakt het Afwegingskader van de Beroepsvereniging (NIP) daar bovendien onderdeel van uit.

Verwijsindex
Praktijk ZEO hanteert, volgens de contractafspraken met de Gemeente, de Verwijsindex. Dit is een systeem waarbij professionals hun betrokkenheid bij een kind of jeugdige aan kunnen geven. Zie: www.verwijsindex.tv

praktijk-zeo

PRAKTIJK ZEO

kosten

Kosten

Vergoeding
Vanaf 1 januari 2015 wordt behandeling van kinderen en jongeren uit Zutphen, Lochem, Brummen, Voorst en Apeldoorn, geheel vergoed door de gemeente. Een verwijzing van een huisarts, jeugdarts, medisch specialist, of een deskundige van de gemeente (Centrum voor Jeugd en Gezin) maakt hulp van praktijk ZEO toegankelijk. Kinderen kunnen terecht voor Basis JGGZ, bedoeld voor de behandeling van lichte tot matige problematiek, waarbij een vermoeden van een milde, enkelvoudige stoornis aanwezig is.

Blijkt de problematiek van het kind complex te zijn, of sterk verweven met gezinsproblematiek, dan verwijst Praktijk ZEO terug naar de huisarts, of het Centrum voor Jeugd en Gezin voor de vergoeding van meer intensieve en langdurige hulp in de Specialistische GGZ. Het kan ook zijn dat praktijk ZEO niet de expertise biedt om u te kunnen helpen, in dat geval denk ik graag met u mee.

Er wordt vanaf januari 2019 vergoeding geboden voor de volgende zorgproducten:
– Behandeling Basis;
– Behandeling Hoog;
– Behandeling Groep;
– Diagnostiek Jeugd-SGGZ.

Tarieven
Ook zonder verwijzing kunnen ouders voor hulpverlening met hun kind of alleen voor advies en/ of ouderbegeleiding terecht bij praktijk ZEO. De kosten zijn dan voor eigen rekening van de cliënt. Bij eigen bekostiging bestaat het uurtarief uit € 95,-. Er wordt dan rechtstreeks aan ouders gefactureerd zonder BTW-heffing.

Tijdig afmelden
Met ingang van 1 januari 2015 moet u sessies waarop u niet verschijnt en waarvoor u niet op tijd heeft afgezegd (korter dan 24 uur voor de afspraak) zelf betalen. Hiervoor geldt een uurtarief van €95,-.

contact

Contact

U kunt voor aanmelding of  informatie telefonisch contact opnemen tijdens het telefonisch spreekuur op donderdag tussen 12.00-13.00 uur.

Indien ik in gesprek ben, spreekt u duidelijk uw naam en telefoonnummer in, dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug. Ook is het mogelijk een mail te sturen naar: info@praktijkzeo.nl

Praktijk ZEO
Inge Kraay

Postadres:         Zutphensestraat 93, 6971 EJ Brummen

Bezoekadres:   Zaadmarkt 84a, 7201 KM Zutphen

Telefoonnummer: 06-51153107
Telefonisch spreekuur: donderdag van 12.00-13.00 uur
Mail: info@praktijkzeo.nl
Website: www.praktijkzeo.nl

KvK kamer van koophandel registratienummer: 8212502
AGB-code praktijk: 94062776
AGB code hulpverlener: 94013227
BIG registratienummer:19061115625
IBAN rekeningnummer: NL 93 ABNA 0627 3292 17

In geval van crisis, bel uw huisarts. Buiten kantoortijd kunt u contact leggen met de huisartsenpost, telefoonnummer 0900-200900